Adatkezelési tájékoztató

1. Általános tudnivalók

Az adatkezelésre a http://holidayinvir.eu/ internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A Dénár Kft. tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tartalmazza, hogy a Dénár Kft. milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel, az érintett hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Dénár Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A személyes adatok kezelője: Dénár Kft.
A társaság székhelye: 5904 Orosháza, Szentetornyai út 4/A
e-mail cím: info@holidayinvir.eu
telefon: +36 30/903-7794
honlap: http://holidayinvir.eu

(a továbbiakban: „adatkezelő”).

2. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3. Az adatkezelés jogalapja

A Dénár Kft. adatkezelése minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul.

4. Az adatkezelés célja

A Dénár Kft. honlapján, a http://holidayinvir.eu/ -n bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. 

Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot és önkéntesen megad személyes adatot, azokat kizárólag a kérésének megválaszolására valamint a létrejött szerződések kezelésére, illetve adminisztrációs céllal kezeljük.

5. Kezelt adatok köre

Kizárólag azokat az önkéntesen megadott személyes adatokat kezeljük, amelyek szükségesek az Önök kérdéseinek, kéréseinek megválaszolására, valamint az Önökkel kötött szerződés lebonyolítására, illetve amelyek az ügykezeléshez szükségesek.

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím

Cégünk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja:

 • a látogató IP-címe
 • a látogatás pontos időpontja
 • a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak
 • átvitelre került adatmennyiség
 • jelentés a sikeres oldalbetöltésről
 • böngésző típusa és verziója
 • operációs rendszer
 • hivatkozó URL (az az az előzőleg látogatott oldal)
 • weboldalak, melyeket a mi weboldalunkon keresztül keresett fel a felhasználó
 • a Felhasználó internet-kiszolgálója

Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

6. „Cookie-k”

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Dénár Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. „cookie”-kat használ. A „cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépe merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt „cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak.

A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt „cookie-kat” bármikor eltávolíthatja a számítógépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat. Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon böngészőprogramja Súgó menüpontjában.

7.Adattovábbítás

A Dénár Kft. a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – törvény eltérő kötelező rendelkezésének hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

8. Az érintett jogai

A felhasználók a személyes adataik kezeléséről a Dénár Kft-től bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben, illetve e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a felhasználó adatait.
Az érintett kérelmezheti a Dénár Kft-nél, mint adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

a) az érintett tájékoztatásának szabályai

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes

b) az adatok helyesbítése

Ha az adatkezelő az érintett nyilatkozata vagy saját eljárása során arra a megállapításra jut, hogy a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

c) a személyes adatok törlése vagy zárolása

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

d) tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.
Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő a megvizsgálási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9. Jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
honlap: www.naih.hu
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt is gyakorolhatja.

10. Adatbiztonság

A Dénár Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetőleg kezelt személyes adatok védettek legyenek, továbbá megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

2018. 11. 28